ENTRY TERMS AND CONDITIONS

 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ
 • Κριτήρια Αξιολόγησης
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλες οι επιχειρήσεις εστίασης και οι προμηθευτές τους, καθώς επίσης και οι συνεργάτες τους στους τομείς που καλύπτονται από τις σχετικές κατηγορίες (π.χ. εταιρείες επαγγελματικού εξοπλισμού, αρχιτεκτονικά γραφεία, εταιρείες διαχείρισης ποιότητας, εταιρείες marketing κ.λπ.).
2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμούν, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε κάθε Ενότητα και Κατηγορία υποψηφιοτήτων. Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.
3. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.
4. Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων, ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.
5. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα.
6. Η BOUSSIAS Cyprus, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.
7. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετικές κατηγορίες.
8. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.
9. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συμμετοχών που έχουν υποβάλει. Στο σύνολό τους, τα βραβεία ανακοινώνονται στην Τελετή Απονομής, ο τρόπος διεξαγωγής της οποίας θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.
11. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ

12. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από καταξιωμένους και έμπειρους επαγγελματίες, εκπρόσωπους επιχειρήσεων και φορέων του κλάδου της εστίασης, καθηγητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοσιογράφους κ.λπ.
13. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν ενημερώνεται ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.
14. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

i. Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/ φορέα όπου εργάζονται.
ii. Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
iii. Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη, εξωτερικό συνεργάτη) και αφορούν έργο στο οποίο συμμετείχε η εταιρεία στην οποία εργάζεται το μέλος της Κριτική Επιτροπής.
v. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν ή είχαν τον ουσιώδη χρόνο κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

15. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται με ένα βαθμό από το 0 μέχρι το 100 (άριστα), αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης.
16. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των κριτών των οποίων η βαθμολογία τελικά προσμετρήθηκε.
17. Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει η πλατφόρμα, ο μόνος πλην των διοργανωτών που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα, είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, για σκοπούς επικύρωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας.
18. Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται δυνητικά Gold, Silver και Bronze βραβεία σε κάθε κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψηφιότητες έχουν συγκεντρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία. Βραβεία Platinum δίνονται μόνο σε συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσει βαθμό ίσο ή/και μεγαλύτερο του 90.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κάθε συμμετοχή αξιολογείται από πολλαπλά Μέλη της Κριτικής Επιτροπή, τα οποία δίνουν ένα βαθμό από το 0 έως το 100. Πέραν από τα ειδικά θέματα που προκύπτουν από κάθε κατηγορία, οι συμμετέχοντες στην υποψηφιότητά τους θα πρέπει να δώσουν μια γενική εικόνα της επιχείρησης, αναφέροντας τα παρακάτω:

 • Θέση στην αγορά: Ποια τα βασικά οικονομικά στοιχεία όσον αφορά τη θέση της επιχείρησης στην αγορά (τζίρος, μερίδιο αγοράς κ.λπ.). Πώς μεταβλήθηκαν οι αριθμοί αυτοί τα τελευταία δύο χρόνια;
 • Ανάπτυξη: Σε ποια επίπεδα εξελίχθηκε η επιχείρηση (από νέα προϊόντα μέχρι επέκταση σε νέες αγορές, rebranding κ.λπ.) τα τελευταία δύο χρόνια;
 • Διασφάλιση σταθερού επιπέδου ποιότητας: Ποιες οι διαδικασίες, οι πρακτικές και οι τεχνολογίες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη συνέπεια του επιπέδου της υπηρεσίας που παρέχει; Ποιες διαδικασίες ακολουθεί η επιχείρηση για την επιλογή προμηθευτών ή/και πρώτων υλών;
 • Εμπειρία: Ποια τα στοιχεία που διαμορφώνουν την εμπειρία του καταναλωτή/συνεργάτη και ποια τα στοιχεία μοναδικότητας της εμπειρίας αυτής;
 • Branding: Μέσα από ποιες ενέργειες και μέσα από ποια κανάλια επικοινώνησε η επιχείρηση στην αγορά τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν μοναδική;
 • Αξιοποίηση τεχνολογίας: Με ποιους τρόπους και σε ποια στάδια αξιοποιείται η τεχνολογία με στόχο είτε την αποτελεσματικότητα, είτε την καινοτομία;

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

SUBMISSION OF ENTRIES

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις

23/02/2024

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.estiaawards.cy, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: andriaa@boussias.cy. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλει η συμμετέχουσα εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Τίτλος υποψηφιότητας / ενέργειας
Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας / προγράμματος με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί στο βραβείο.
Tip: Μην γράφετε μεγάλους τίτλους. Επίσης, αν έχετε πολλαπλές συμμετοχές για το ίδιο έργο / πρωτοβουλία, προσαρμόστε τον τίτλο και το κείμενο ανάλογα με την περιγραφή της κατηγορίας.
2. Συμμετέχουσα εταιρεία
Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.
Σημείωση: Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανά υποψηφιότητα μπορεί να είναι περισσότερες από μία.
3. Άλλοι Συνεργάτες (προαιρετικά)
Παρακαλούμε αναφέρετε, εάν το επιθυμείτε, άλλους συνεργάτες που συνετέλεσαν στην υποψηφιότητά σας.
4. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1000 λέξεις)
Χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα και δώστε απαντήσεις στα ακόλουθα:
Δώστε μια Γενική Εικόνα της επιχείρησης σας, απαντώντας στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης που αναφέρονται παραπάνω. Εστιάστε σε ουσιαστικές πληροφορίες και στοιχεία.
Αναφερθείτε σε τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, των προϊόντων ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Παρουσιάζοντας ποσοτικά ή/και ποιοτικά στοιχεία, αναδείξετε τα αποτελέσματα και/ή την αποδοχή της υπηρεσίας/προϊόντων/πρωτοβουλίας από την αγορά.
5. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;
Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία).
Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.
6. Media – ready Synopsis (έως 200 λέξεις)
Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των Cyprus Estia Awards, σε δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
7. Links (προαιρετικά)
Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.
8. Gallery (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)
Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.
9. Γραφήματα (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχείο .pdf, μέχρι 5MB το αρχείο)
Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.
10. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)
Προσθέστε το link με το video της υποψηφιότητάς σας.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Κόστος Υποψηφιότητας: €300 + 19% ΦΠΑ
Από 3 υποψηφιότητες και πάνω: €250/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ

Σημείωση: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται δύο (2) δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των βραβείων, εάν αυτή πραγματοποιηθεί σε φυσικό χώρο. Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

CONTACT US